A A A
Konkursi

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017 i 24/2019) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske  odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2019) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

 

R e š e nj e   

o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja


Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

  • Izradi projektno-tehničke dokumentacije za industrijske zone
  • Izradi studija izvodlјivosti za strateške projekte.


Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, broj 54/2019), u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

1.   Opština Beočin    800.000,00
2.   Opština Novi Kneževac    1.000.000,00
3.   Opština Plandište    720.000,00
4.   Opština Bačka Palanka    850.000,00
5.   Opština Temerin    500.000,00
6.   Opština Kanjiža    977.037,00
7.   Opština Sečanj    1.000.000,00
8.   Grad Zrenjanin    874.000,00
9.   Opština Nova Crnja    823.500,00
10. Opština Pećinci    1.000.000,00

Sredstva su obezbeđena u ukupnom iznosu od 8.544.537,00 dinara.


Obrazloženje


Konkursom za  za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, raspisanim 21.02.2020. godine i objavlјenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede. Aktivnosti na projektima treba da doprinesu: izradi projektno-tehničke dokumentacije za industrijske zone i izradi studija izvodlјivosti za strateške projekte.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, broj 54/2019), u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 10.03.2020. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: