A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24.st. 2. i člana  38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalanas), pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:


R e š e nj e
o  dodeli  sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora  za 2019. godinu

 


Odobrava se isplata sredstava organizacijama civilnog društva s ciljem da realizacija odobrenih projekata unapredi nivo saradnje javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalanas), u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002, Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481, Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

 1. Kultura POLIS Novi Sad, Temerin    200,000.00
 2. Udruženje građana "Selo plus", Vršac    150,000.00
 3. Udruženje građana "Srpski krajevi", Novi Sad    150.000,00
 4. Savez Krajiških udruženja, Novi Sad    150.000,00
 5. Resursni centar Fruškogorsko-dunavskog regiona, Sremski Karlovci    250.000,00
 6. "Razvojna inicijativa", Novi Sad    150.000,00
 7. Centar „OBLAK“, Pančevo    100.000,00
 8. Udruženje "Mali ljudi-velika odgovornost", Novi Sad    100.000,00
 9. Udruženje "Regionalne inicijativa Srema", Ruma    130.000,00
 10. Udruženje "EduNS", Novi Sad    120.000,00
 11. Centar za kreativni razvoj i edukaciju „Sirmio“, Sremska Mitrovica    100.000,00
 12. Edukativni Centar 021, Novi Sad    100.000,00
 13. Udruženje UG "Krila Anđela", Novi Kozarci    100.000,00
 14. Asocijacija za razvoj opštine Irig, Irig    100.000,00
 15. Centar za zaštitu potrošača „Obrazovni potrošač“, Inđija    100.000,00

    Ukupno:    2.000.000,00

           Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

 


Obrazloženje


Konkursom za  podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, raspisanom 30.09.2019. godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje saradnje između javnog i civilnog sektora u cilju aktivnog uključivanja civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalanas), u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara  u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002, Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481, Dotacije nevladinim organizacijama.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 21.10.2019. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Rešenje možete preuzeti OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: