A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 9. Konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne  samouprave na teritoriji AP Vojvodine,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

 

R e š e nj e

o dodeli sredstva na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

 

Odobrava se isplata sredstava organizacijama civilnog društva s ciljem da realizacija odobrenih projekata unapredi nivo saradnje javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans) u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

 

  1. Udruženje ruralni centar Sova-Sr. Mitrovica                        250.000,00
  2. Inicijativa za ruralni razvoj-CENTAR-Jaša Tomić                         250.000,00
  3. Centar lokalne demokratije -Subotica                         150.000,00
  4. Nacionalna Alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED-Beograd                        1.000.000,00
  5. Udruženje građana Vojvodina-AUTHENTIC Subotica                      250.000,00
  6. Centar za društvenu stabilnost-Begeč                         100.000,00

Ukupno:        2.000.000,00


Obrazloženje


Konkursom za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine,  raspisanim  8.11.2017.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podrška organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose stvaranju okvira za unapređenje upravljačkih funkcija i organizacije opštinske/gradske uprave kao i podizanje kvaliteta opštinskih usluga.


Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans) u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.


Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 29.11.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.


Organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.


Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: