A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24.i člana 38.stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi


R e š e nj e
o dodeli sredstava

za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava
strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja


Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s cilјem podsticanja  regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike:  realizacije  projekata strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izrade projektne tehničke dokumentacije za industrijske zone i izrade studija izvodlјivosti za strateške projekte.


Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, 60/2018), u ukupnom iznosu od 24.257.298,99 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

 1. Opština Bela Crkva    998.750,00
 2. Opština Beočin    997.500,00
 3. Opština Žitište    637.500,00
 4. Opština Bački Petrovac    918.000,00
 5. Grad Kikinda    510.000,00
 6. Opština Sremski Karlovci    741.396,48
 7. Opština Titel    1.000.000,00
 8. Opština Bač    1.000.000,00
 9. Opština Kula    1.000.000,00
 10. Opština Temerin    1.000.000,00
 11. Opština Čoka    1.000.000,00
 12. Opština Sečanj    1.000.000,00
 13. Opština Nova Crnja    965.000,00
 14. Opština Šid    950.000,00
 15. Grad Subotica    1.000.000,00
 16. Opština Stara Pazova    1.000.000,00
 17. Grad Pančevo    1.000.000,00
 18. Opština Irig    1.000.000,00
 19. Grad Sremska Mitrovica    1.000.000,00

    Ukupno:    17.718.146,48


Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 17.718.146,48 dinara


Obrazloženje


Konkursom za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, raspisanim 27.02.2019. godine i objavlјenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja. Cilј konkursa je regionalni razvoj politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike. Aktivnosti na projektu treba da doprinesu realizaciji projekta strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izradi projektno tehničke dokumentacije za industrijske zone i izradi studije izvodlјivosti za strateške projekte.
 
Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, 60/2018), u ukupnom iznosu od 24.257.298,99 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 26.02.2019. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.
   
Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: