A A A
Konkursi

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja

16. oktobar 2017.


Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

 

R e š e nj e

o dodeli sredstava
za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja

 

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s ciljem podsticanja  regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 17.100.000,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

 1. Grad Zrenjanin    980.000,00
 2. Opština Srbobran    1.000.000,00
 3. Opština Alibunar    297.500,00
 4. Opština Žitište    1.000.000,00
 5. Grad Subotica    1.000.000,00
 6. Opština Temerin    1.000.000,00
 7. Opština Opovo    748.800,00
 8. Opština Irig    1.000.000,00
 9. Opština Kanjiža    969.000,00
 10. Opština Beočin    977.000,00
 11. Opština Novi Bečej    1.000.000,00
 12. Opština Kovačica    612.000,00
 13. Opština Čoka    1.000.000,00
 14. Grad  Kikinda    1.000.000,00

    Ukupno:    12.584.300,00

 

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 12.584.300,00 dinara.Obrazloženje

 

    Konkursom za  sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, raspisanim 12.09.2017.godine i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.
    Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 17.100.000,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima.
    Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 05.10.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.
    Jedinice lokalne samouprave, kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
    Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

    Preuzmite rešenje

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: