A A A
Konkursi

Rešenje o dodeli sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

 

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014)  i tačke 11. Konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

 

R e š e nj e

o dodeli sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

 

Odobrava se isplata sredstava za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose efikasnom upravlјanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, udruženjima građana koja su aplicirala na Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika:

 

1.    ULU "Krila Anđela" - 200.000,00
2.    Centar lokalne demokratije Subotica - 198.687,00
3.    Evropski pokret, Novi Sad - 199.700,00
4.    Centar za tranziciju i lјudska prva Beograd - 199.999,99
5.    Vladimir Nazor Sombor - 200.000,00
6.    Udruženje Kormilo Zrenjanin - 200.000,00
7.    Somborska inicijativa - 191.000,00
8.    Društvo za regionalne nauke Subotica - 200.000,00
9.    Subotička asocijacija Kelebija - 197.000,00
10.    UG Duga Ada - 200.000,00
11.    Centar za strateške komunikacije Inđija - 195.500,00
12.    Udruženje finansijskih analitičara Srbije, Beograd - 200.000,00
13.    Centar za lokalnu demokratiju Bač - 199.768,50
14.    Youth fest, Novi Sad - 200.000,00
15.    Dijalog mladih Novi Sad - 199.800,00
16.    Bum Bečej - 199.500,00
17.    Centar za razvoj zajednice Kumane - 160.600,00
18.    Prospero, Temerin - 195.500,00
19.    Autentik Vojvodina, Subotica - 180.000,00
20.    Studenska organizacija Debelјača - 165.000,00
21.    Cenatar za održivi razvoj, Subotica - 200.000,00
22.    Inspiracija Zrenjanin - 180.000,00
23.    Centar za omladinski i društveni razvoj, Kać - 198.400,00
24.    Korak Stare Pazove - 194.987,00
25.    Razvojna inicijativa Novi Sad - 200.000,00
26.    Centar za istraživanje i studije turizma, Novi Sad - 199.820,00
27.    Košnica, Novi Sad - 200.000,00
28.   Centar za strateške komunikacije Inđija - 195.500,00
29.    Mladi za Kovilј, Kovilј - 191.600,00
30.    Udruženje za moj Banoštor - 192.000,00
31.    Centar za razmišlјanje, Novi Sad - 200.000,00
32.    Federacija omladinskih nevl.org. za razvoj Žitište - 195.943,00

 

Sredstva se odobravaju u iznosu od 6.230.305,49 dinara.

 

Obrazloženje

 

Konkursom za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika raspisanim 06. 11. 2014. godine i objavlјenim u dnevnom listu „Danas“ i Izmenom Konkursa  za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika objavlјenim u dnevnom listu „Danas“ 10.12.2014. godine predviđeno je: sufinansiranje aktivnog uklјučivanja organizacija civilnog društva u procese jačanja odgovornosti i transparentnosti javne uprave, definisanje strateških pravaca razvoja lokalnih zajednica  i približavanje ideje i procedura evropskih integracija i regionalizma.

Za ove namene obezbeđena su sredstva,  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu („Sl.list APV“ br. 50/2013 i 24/2014 i 42/2014 - rebalans), funkcionalna klasifikacija 180, ekonomska klasifikacija 481, Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 6.230.605,49  dinara.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Rešenjem od 24.11.2014. godine obrazovao je Komisiju za procenu projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza davanje predloga za odobravanje sredstava.

Udruženja građana kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Preuzmite rešenje

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: