A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosiR e š e nj e

o dodeli sredstava na Konkursu
 za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv

 

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprve s ciljem podsticanja regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.
 
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 4.515.700,00 dinara, u okviru  funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

  1. Opština Odžaci    410.000,00
  2. Opština Novi Kneževac    710.000,00
  3. Opština Bački Petrovac    600.700,00
  4. Opština Bač    375.000,00
  5. Opština Titel    860.000,00
  6. Bela Crkva    860.000,00
  7. Šid    700.000,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 4.515.700,00 dinara.Obrazloženje


Konkursom za  sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, raspisanim 17. 10. 2017. godine i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.

Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 4.515.700,00 dinara  u okviru  funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 17. 10. 2017. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Jedinice lokalne samouprave, kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Preuzmite rešenje

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: