A A A
Konkursi

Na osnovu  člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 10. Konkursa za za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi


Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektoraOdobrava se isplata sredstava organizacijama civilnog društva s cilјem da realizacija odobrenih projekata unapredi nivo saradnje javnog i civilnog sektora i aktivno uklјučivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

 1. "Kultura - polis" Novi Sad    250.000,00
 2. Studentska asocijacija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad    200.000,00
 3. Centar za zaštitu potrošača „Obrazovani potrošač“, Inđija    170.000,00
 4. LAG "Srce Bačke", Kula    170.000,00
 5. Resursni centar Fruškogorsko - dunavskog regiona, Sremski Karlovci    170.000,00
 6. Savez vozača Vojvodine Novi Sad    150.000,00
 7. Studentska asocijacija Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad    150.000,00
 8. Regionalne inicijative Srema, Ruma    160.000,00
 9. Centar za razvoj, Novi Sad    150.000,00
 10. Pozitiva, Sremska Kamenica    150.000,00
 11. Bečejsko udruženje mladih BUM, Bečej    170.000,00
 12. Inicijative mladih Opovo, Opovo    110.000,00


      UKUPNO    2.000.000,00


Obrazloženje

 

Konkursom za  podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, raspisanim 06.09.2018.godine i objavlјenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje saradnje između javnog i civilnog sektora u cilјu aktivnog uklјučivanja civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom
o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama .

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu
samoupravu rešenjem od 27.09.2018.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva za finansiranje
predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Preuzmite rešenje OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: