A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 7. i 8. Konkursa za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi


Rešenje


o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine


Odobrava se isplata sredstava  jedinicama lokalne samouprave sa ciljem podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

  1. OPŠTINA ČOKA    328.352,20
  2. OPŠTINA BAČKI PETROVAC    295.800,00
  3. OPŠTINA SRBOBRAN    270.000,00
  4. OPŠTINA ŽITIŠTE    350.000,00
  5. OPŠTINA BAČ    350.000,00
  6. GRAD SOMBOR    350.000,00
  7. OPŠTINA BEOČIN    334.195,00
  8. OPŠTINA KANJIŽA    256.346,40
  9. OPŠTINA TEMERIN    325.800,00
  10. GRAD  PANČEVO    350.000,00


Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 3.210.493,60 dinara.


Obrazloženje


Konkursom  za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama  lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine , raspisanim 24.10.2017.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.


Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara  u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Projekat unapređenje radnih i upravljčkih procesa JLS 0608 4004, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.


Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 02.11.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.


Jedinice lokalne samouprave, kojima su  odobrena sredstva za finansiranje  projekata koji doprineće  uspostaljanje novih uslužnih centara ili za dalji razvoj postojećih ili radi poboljašđanje podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine komunikacije građana i organa lokalne samuprave u oblasti komunalne delatnosti (48 sati) ili radi razradi mehanizma za efikasno učešće građana u upravljanju poslovima u javnom sektoru  i za unapređenje organizacije i funkcionisanja jedinica lokalne samouprave kroz primenu najbonje prakse u vezi modela organizovanja i upravljanja u jedinicama lokalne samouprave će potpisti ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskom sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.


Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Preuzmite rešenje

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: