A A A
Konkursi

Rešenje o dodeli finansijskih sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sporovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

03.oktobar 2013.

 

Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi (SL. list APV“, broj 40/2012- prečišćen tekst) i tačke 7. Javnog konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:


Rešenje
o dodeli finansijskih sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sporovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou


Odobrava se isplata sredstava za finasiranje projekata za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou.
Sredstva se odobravaju sa razdela 10 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi budžeta u iznosu od 3.992.280,40 dinara i to:

 

 1. Centar za trening i edukaciju, Novi Sad  - Komunikacija građana i predstavnika lokalne samouprave u Žablju, na radio stanici Tisa 107,8 MHz    168.400,00 dinara
 2. In medias res, Kać -   Infodisplej Kać    188.400,00 dinara
 3. Romena, Novi Sad  -  Korak bliže    162.400,00 dinara
 4. Unija poslodavaca Vojvodine, Novi Sad -  Saradnjom partnera do razvijenih opština       183.592,80 dinara
 5. Ravnopravni potrošač, Novi Sad  -  Proaktivni potrošači              187.000,00 dinara
 6. Bečejsko udruženje mladih, Bečej  -  Sa opštinskim budžetom na ti!       193.500,00 dinara
 7. Centar za razvoj – CEZAR, Novi Sad  -   Da se niko ne smara! -  skupština stanara  Edukacija o relacijama SS-MO-grad Novi Sad    150.000,00 dinara
 8. PROSPERO, Temerin  -  Osnivanje mreže za informisanje stanovništva o IPARD-u          165.048,60 dinara
 9. Authentic Vojvodina Subotica  -  Subotica- Grad Secesije                     180.000,00 dinara
 10. Moj grad Subotica, Subotica   -   Moderne aplikacije za savremeni monitoring                   170.000,00 dinara
 11. Centar za održivi razvoj, Subotica   -   Jačanje kapaciteta civilnog društva za uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou u ruralnim sredinama Vojvodine                 180.000,00 dinara
 12. Asocijacija novinara Banata Banat-info, Zrenjanin   -  Jačanje uloge građana u procesu kreiranja budžeta jedinica lokalne samouprave        193.650,00 dinara
 13. Omladinski klub Novog Bečeja, Novi Bečej  -  Uzoran građanin    189.500,00 dinara
 14. Centar za podršku ženama, Kikinda  -  KA UNAPREĐENjU USLUGA ZA ŽENE NA LOKALNOM NIVOU – Izgradnja modela saradnje tela za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva u opštinama i gradovima APV       192.500,00 dinara
 15. Pokret gorana i centar volontera Pančevo, Pančevo  -  Uređenje parkova kao mera za unapređenje kvaliteta života građana Banata – Parkovi za budućnost        200.000,00 dinara
 16. Inicijativa mladih Opovo, Opovo  -  Inicijativom do informacije    165.000,00 dinara
 17. Somborski edukativni centar, Sombor  -  Quo vadis omladinska politiko? – motivisanje maldih za preispitivanje omladinske politike u lokalnim zajednicama    194.000,00 dinara
 18.  HUMAN, Odžaci   -   Izrada Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Odžaci               158.000,00 dinara
 19. Ekološki pokret Odžaka (EPO), Odžaci  -  Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije    149.000,00 dinara
 20. Pokret gorana Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica  -  Poboljšanje komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalne delatnosti u ruralnim područjima Grada Sr.Mitrovica                 175.000,00 dinara
 21. Udruženje Sportskih Ribolovaca, Senta  -  Informisanje i edukacija javnosti potiskog vikend naselja u predelu Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“    150.000,00 dinara
 22. Pčelari Fruške Gore, Grgurevci   -  Informisanost stanovništva ruralnog područja o razvojnim programima         149.865,00 dinara
 23. Bačkotopolski forum, Bačka Topola   -   Moj izbor, moje učešće, moja kontrola                147.424,00 dinara

 

Obrazloženje


U cilju jačanja uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou, odnosno informisanju i edukaciji javnosti, konsultovanju javnosti, uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih strana sa lokalnom samoupravom i uspostavljanju partnerstva, Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 3.992.280,40 dinara.

Udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog a u skladu sa članom 21. i 23. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je Rešenje kao u dispozitivu.

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: