A A A
Konkursi

Rešenje  o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti  regionalnog razvoja

 

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

 

R e š e nj e  o dodeli sredstava
za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti  regionalnog razvoja

 

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s ciljem podsticanja  regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike:  realizacije  projekata strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izrade projektne tehničke dokumentacije za industrijske zone i izrade studija izvodljivosti za strateške projekte.
 
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“ 57/2017 i 17/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od  18.540.000,00 dinara u okviru  funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

 1. Opština Apatin    678.000,00
 2. Opština Bački Petrovac    1.000.000,00
 3. Opština Sremski Karlovci    1.000.000,00
 4. Opština Srbobran    816.000,00
 5. Opština Beočin    973.000,00
 6. Opština Inđija    849.999,66
 7. Opština Novi Kneževac    998.000,00
 8. Opština Titel    1.000.000,00
 9. Opština Odžaci    1.000.000,00
 10. Opština Vrbas    1.000.000,00
 11. Opština Temerin    1.000.000,00
 12. Opština Kanjiža    1.000.000,00
 13. Opština Bačka Palanka    977.500,00
 14. Grad Sremska Mitrovica    996.000,00
 15. Grad Sombor    1.000.000,00
 16. Opština Žitište    977.500,00
 17. Opština Bač    1.000.000,00
 18. Opština Sečanj    510.000,00


Ukupno    16.775.999,66


Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 16.775.999,66 dinara.

 

 

Obrazloženje


Konkursom za sufinansiranje projekata JLS strateškog značaja u oblasti  regionalnog razvoja, raspisanom 27.03.2018. godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja. Cilj konkursa je regionalni razvoj politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike. Aktivnosti na projektu treba da doprinesu realizaciji projekta strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izradi projektne tehničke dokumentacije za industrijske zone i izradi studije izvodljivosti za strateške projekte.

Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/17 i 17/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 18.540.000,00 dinara u okviru  funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima vlasti.
 
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 24.04.2018. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Lokane samouprave kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Rešenje možete preuzeti OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: