A A A
Konkursi

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

 

05. mart 2014.

 

Na osnovu člana 36. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 21.,  člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske  odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:KONKURS
za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samoupraveI


Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, definisao je potrebu za uvođenjem inovacija u promovisanju lokalnih i regionalnih privrednih potancijala.
 
Cilj konkursa: Podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju značaja moderne i efikasne lokalne samouprave u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja.

Aktivnosti na projektu treba da doprinesu:

 • Promociji lokalnih potencijala za investiranje i primera dobre prakse u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja
 • Jačanju kontakata jedinica lokalnih samouprava sa investitorima
 • Podizanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za privlačenje sredstava iz fondova EU
 • Uvođenju standarda za ocenu kvaliteta uslova za poslovanje.


IISredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.


III


USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
 2. Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
 3.  Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
 4.  Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs 
 5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku - original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD). 
 6. Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave“. 
 7. Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 8. Rok za predaju predloga projekta je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
 9. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 10. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekta za dodelu bespovratnih sredstava. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva. 
 11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .
 12. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

 

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 9 do 15 časova.                     

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: