A A A
Konkursi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020

 

Na osnovu člana 24.stav 2., člana 38. stav 2. člana 44. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014 i 54/2014) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014, 54/2014 i 29/2015-rebalans) Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

 

KONKURS
za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020


I

 

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu, realizuje Program stručne, finansijske i administrativne podrške merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja putem sufinansiranja realizacije projekata akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Opšti cilj konkursa: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike.

Specifični ciljevi:

- Kreiranje okvira za praćenje pripreme i sprovođenja projekata iz Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 na lokalnom i regionalnom nivou;

- Prikupljanje i analiza podataka o realizovanim projektima tokom 2015;
- Definisanje preporuka za unapređenje procesa sprovođenja Akcionog plana za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

 

II

 

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 7.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014, 54/2014 i 29/2015-rebalans) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 15051001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 465 Ostale dotacije i transferi.

 

III

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju akreditovane regionalne razvojne agencije na teritoriji AP Vojvodine.

2) Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3) Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4) Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5) Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku - original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6) Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od ukupne vrednosti projekta.

7) Na koverti mora da stoji: „NE OTVARATI - KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.“

8) Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9) Rok za predaju predloga projekta je 25. septembar 2015. godine.

10) Rok realizacije projektnih aktivnosti je 15. mart 2016. godine.

11) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

12) Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

13) Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

14) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs.

15) Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

16) Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-73, radnim danom od 9 do 15 časova.

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: