A A A
Konkursi

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje:


KONKURS
 ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA     I    CILJ I PREDMET KONKURSA


Cilj ovog konkursa je dodela sredstava za  kupovinu  opreme za  mala i  srednja privredna  društva,  povezanim sa realizacijom investicije opisane Obrascem prijave, na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđena :

Kupovina opreme za početak, povećanje ili unapređenje proizvodnje čija nabavna (profakturna/predračunska /predugovorna)  vrednost  ne može biti niža od 4.000.000 dinara (četirimilionadinara) bez uračunatog pdv-a, zavisnih  troškova  nabavke,  troškova montaže,  puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova


Oprema  za čiju kupovinu se sredstva odobravaju mora da bude nova.


     II    VISINA SREDSTAVA I KORISNICI


Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 100.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.
Korisnici podsticajnih sredstava su mala i  srednja privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisnicima sredstava  odobravaju se sredstva do  50%  vrednosti opreme u skladu sa Pravilnikom.

Korisniku sredstava dodeljuju se sredstva u  visini  od 2.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara.

 

 

     III    USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investiciju na teritoriji AP Vojvodine
 2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
 3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
 4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
 5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
 6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
 7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
 8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
 9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita
 10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima:
 • Čelika, uglja, sintetičkih vlakana,
 • Primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • Igara na sreću,
 • Uslužne delatnosti ( marketinške, konsultantske, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta)
 • Saobraćaja i transporta
 • Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme
 • Proizvodnja nafte i naftnih derivata


     IV    POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Obrazac prijave  sa izjavama po javnom pozivu (popunjen u celosti od strane ovlašćenih lica) ;
 2. registrovani finansijski izveštaji podnosilaca/korisnika za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ukoliko posluju kraće od 3 godine, finansijski izveštaji se odnose na period u kome su poslovali ( dokaz : Izvodi izdati od strane Agencije za privredne registre – APR u originalu ili overenoj kopiji) ;
 3. izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji ( dokaz: izvodi APR-a o Obaveznim podacima  privrednog subjekta, original ili overena kopija ) ;
 4. dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija ( dokaz: izvod APR-a ili uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija ) ;
 5. pisanu izjavu o tome da za realizaciju iste investicije, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena ( dokaz : izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave) ;
 6. potvrda  o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji         ( dokaz : potvrda Republičke poreske uprave izdata u filijali u sedištu podnosioca) ;
 7. potvrda o izmirenju obaveza prema  Lokalnoj poreskoj administraciji ( dokaz : potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda-izdaju je opštinska ili gradska uprava) ;
 8. izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava ( dokaz : tabelarni ili narativni prikaz zaposlenih kod podnosioca/korisnika koji vodi i izdaje Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja – „CROSO izvod“ sa mesečnim pregledom stanja zaposlenih kod podnosioca u proteklih godinu dana pre podnošenja prijave , original ili overena kopija ) ;
 9. dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta odgovornog lica, a ukoliko ima više odgovornih lica za svako posebno ) ;
 10. dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak (dokaz : Uverenje izdato od mesno nadležnog osnovnog suda da se protiv lica ne vodi postupak ) ;
 11. dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);
 12. dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za učinjen privredni prestup i prekršaj u obavljanju  privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Privrednog suda mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za privredne prestupe i prekršaje);
 13. dokaz da je privredni subjekt korisnik sredstava obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć ( dokaz: izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave)

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumantacija.

 

 

     V    VREMENSKI OKVIR KONKURSA


Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do  02. aprila 2018. godine

 

 

     VI NAČIN OCENJIVANJA PRIJAVA I DODELE SREDSTAVA


Prijave ocenjuje Komisija formirana rešenjem pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a na osnovu kriterijuma koji su sastavni deo Pravilnika o  dodeli  sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija  (u daljem tekstu Pravilnik).
Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, uzimajući u obzir preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Sekretarijata.


Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

 

     VII    USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

 

 1. Sa  korisnicima sredstava se zaključuju  ugovori o dodeli sredstava nakon donošenja Odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu.
 2. Korisnik sredstava dužan je da prilikom potpisivanja ugovora a najkasnije do datuma određenog ugovorom priloži bankarsku garanciju koju je izdala poslovna banka registrovana na teritoriji Republike Srbije, odnosno bankarsku garanciju strane poslovne banke za koju je konfirmaciju izvršila domaća poslovna banka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist APV, sa rokom važnosti do 1 (jedan) godine i u tom roku je obavezan da opremu kupi i instalira, odnosno pusti u rad i omogući Sekretarijatu da uspostavi založno pravo i upiše se u Registar zaloge na predmetnoj stvari. Istovremeno sa uspostavljanjem zaloge, korisnik je dužan da osigura predmetnu opremu kod Osiguravajućeg društva.
 3. Korisnik sredstava dužan je da priloži i dve registrovane potpisane blanko solo menice s potpisanim meničnim ovlašćenjem, radi naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.
 4. U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja, na osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica – Sekretarijat može da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.


     VIII  NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA


Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s sledećom naznakom:

 


Prijava za konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu


KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA
ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA
141-401-607/2018-04


Podnosilac prijave: privredno društvo

Adresa podnosioca prijave

NE OTVARATI

 

ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.


KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE


Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana  u periodu  od 10.00 do 13.00 časova:


               021/487 4071   Olga Knežević    olga.knezevic@vojvodina.gov.rs    i


               021/487 4158   Ognjen Dopuđ    ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

 

     IX  INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI


NAPOMENA: PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA je sastavni deo konkursa.


Konkurs,  Obrazac prijave sa izjavama i Pravilnik o dodeli sredstava možete preuzeti OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: