A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje  izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

 

 

R e š e nj e

o dodeli sredstava na Konkursu
 za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

 

Odobrava se isplata sredstava organizacijama civilnog društva s ciljem da realizacija odobrenih projekata unapredi nivo saradnje javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

 1. Edukativni centar za razvoj turizma, Vršac    100.000,00
 2. Centar za ogransku proizvodnju Selenča    200.000,00
 3. Lokalna akciona grupa "Dunavski biser" Apatin    100.000,00
 4. Info centar za rurali razvoj Agrosmart, Novi Sad    100.000,00
 5. LAG panonski fijaker, Stapar    150.000,00
 6. Opšte udruženje preduzetnika Bačka Palanka    100.000,00
 7. Vojvođansko društvo za železnicu, Novi Sad    100.000,00
 8. Udruženje "Tesla global forum", Novi Sad    100.000,00
 9. Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad    200.000,00
 10. Udruženje građana Mladi ekolog, Kikinda    150.000,00
 11. Centar za omladinske susrete i obrazovanje, Kikinda    200.000,00
 12. Centar za razvoj, Novi Sad    150.000,00
 13. Zajednica organizacija studenata ekologije i zaštite životne sredine, Novi Sad    150.000,00
 14. Joga centar, Kikinda    150.000,00
 15. Asocijacija za razvoj opštine Irig, Irig    150.000,00
 16. Udruženje za kulturno angažovanje mladih "Četvrt", Novi Sad    200.000,00
 17. Udruženje održivog razvoja, ekološke poljoprivredne proizvodnje i ekoturizma, Gardinovci    100.000,00
 18. Nevladina organizacija "Centar za razvoj Srema", Šid    100.000,00

    Ukupno:    2.500.000,00


Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara.


Obrazloženje


Konkursom za  podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, raspisanim 05.10.2017.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje saradnje između javnog i civilnog sektora u cilju aktivnog uključivanja civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.


Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara  u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.


Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 03.10.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.


Organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.


Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

 

Preuzmite rešenje

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: