A A A
Usluge i projekti

 

Strateški projekti

 

Strateški projekat Interreg-IPA prekogranični program Rumunija-Srbija 2014-2020 (13,8 miliona evra):

Naziv projekta: Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej
Ukupan budžet: 13,8 miliona evra

 

Strateški projekti Interreg-IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija 2014-2020 (29 miliona evra):

Naziv projekta: Colorful cooperation (Raznobojna saradnja)
Ukupan budžet: 3,9 miliona evra
Partneri: PS za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Grad Novi Sad, Grad Subotica

Naziv projekta: Kompleksno unapređivanje vodoprivrednih područja kanala Baja–Bezdan
Ukupan budžet: 9 miliona evra
Partneri: JP Vode Vojvodine, Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Dream railway
Ukupan budžet: 3,6 miliona evra
Partneri: PS za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Naziv projekta: Snabdevanje vodom i razvoj vodne infrastrukture u graničnim slivnim područjima
Ukupan budžet: 7 miliona evra
Partneri: PS za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Opština Kanjiža

Naziv projekta: Razvoj drumskog graničnog prelaza Kibekhaza-Rabe
Ukupan budžet: 5,5 miliona evra
Partneri: JP Putevi Srbije, Zavod za urbanizam Vojvodine

 

Interreg-IPA prekogranični program Hrvatska–Srbija 2014-2020 (8,1 miliona evra):

Naziv projekta: Razvoj turizma u Centralnoj Dunavskoj regiji
Ukupan budžet: 138.652 evra
Partneri: PS za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Naziv projekta: Unapređenje trgovinskih potencijala u prekograničnom regionu
Ukupan budžet: 363.670 evra
Partneri: Agencija za regionalni razvoj Vojvodine, Unija poslodavaca APV

Naziv projekta: Zajednička vinska priča fruškogorske regije
Ukupan budžet: 1.172.020 evra
Partneri: Agencija za regionalni razvoj Vojvodine

Naziv projekta: Eksploatacija različitih izvora energije za zelenu proizvodnju energije – X DEGREE
Ukupan budžet: 1.723.571,15 evra
Partneri: Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Borba protiv ambrozije ekološki i efikasno – FREE
Ukupan budžet: 1.294.196,00 evra
Partneri: Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Virtuelni i kulturni turizam – VICTOUR
Ukupan budžet: 984.487 evra
Partneri: Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Podsticanje razvoja okruženja za decu bez zagađenosti vazduha – SAPFEC
Ukupan budžet: 980.659 evra
Partneri: Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Kontrola komaraca u pograničnom području - MOS-Cross
Ukupan budžet: 1.031.803 evra
Partneri: Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Pogranična mreža za inovativne laboratorije – CBNoIL
Ukupan budžet: 441.540 evra
Partneri: Fond Evropski poslovi

 

INTERREG Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje 2014-2020:

Naziv projekta: Vrednovanje malih polјoprivrednih sistema u oblasti pokrivenoj ADRION programom i jačanje inovacionog duha porodičnih MSP  (2,7 miliona evra)
Ukupan budžet: 1.384.000 evra
Partneri: Agencija za regionalni razvoj APV

Naziv projekta: Razvoj zajedničkog brenda za održivi i konkurentni turizam u ADRION makro-regionu
Ukupan budžet: 1.335.232 evra
Partneri: Agencija za regionalni razvoj APV

 

Projekti u fazi implementacije u ukupnom iznosu od 1.098.714 evra:

Naziv projekta: Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika-DR SHARE
Ukupan budžet: 281.222 evra
Partneri: PS za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER
Ukupan budžet: 1.035.168,27 evra
Partneri: Sekretarijat pokrajinske Vlade, Fond Evropski poslovi

Naziv projekta: Antena Deska Kreativna Evropa
Ukupan budžet: 63.546,87 evra
Partneri: Fond Evropski poslovi

 

 

 

Projekti Neprofitnog javnog društva DOO Evroregionalne agencije za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa

 

Naziv projekta:  Phare CBC Kisprojekt Alap
Ablak a szomszédra – Médiakép a DKMT Eurorégióról
Broj projekta: HU.01.07.03-17
Godina: 2003-2004
Vremenski period realizacije: 11 meseci
Cilj projekta: Upoznavanje građana sa Evroregijom, jačanje svesti o evropskom državljanstvu, kao i obaveštavanje o evroregionalnim programima. Efikasnim sredstvima medija upoznavanje građanstva sa mogućnostima prekograničnog razvoja, kao i širokih razvojnih mogućnosti u oblasti privrede, zaštite životne sredine, turizma i kulture.
Davalac podrške/Izvor: Evropska unija
Dobijeni iznos podrške: 32.214 evra

Naziv projekta: Šarolika Evropa sa hiljadu lica
Godina: 2004
Vremenski period realizacije: 6 meseci
Cilj projekta:  je bio organizovanje festivala kulture sa predstavljanjem amaterske umetnosti koja reprezentuje kulturu zemalja članica Evropske unije, zemalja koje se priključuju i zemalja kandidata. Cilj je bio da se kultura Evroregije, kao i kultura naroda koji žive u Evroregiji DKMT što više približi građanima, kako bi široka populacija mogla da uživa u kulturnim manifestacijama nezavisno od starosti i pola koje su verovatno doprinele stvaranju mogućnosti saradnje između umetnika raznih nacionalnosti, takođe su doprinele koheziji između naroda.
Davalac podrške/Izvor: Delegacija Evropske Komisije u Mađarskoj
Dobijeni iznos podrške: 13.530.333 Ft

Naziv projekta: Strateški plan Evroregije DKMT
Godina: 2004-2005
Vremenski period realizacije: 12 meseci
Cilj projekta: Izrada strateškog plan Evroregije DKMT
Davalac podrške/Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke
Dobijeni iznos podrške: 50.000 evra

Naziv projekta: Svakodnevna svest o životnoj sredini, mladima i za mlade
Godina: 2005
Vremenski period realizacije: 4 meseca
Cilj projekta: Projekat se sastoji od serije raznolikih predavanja za mlade i za nastavno osoblje mladih, s ciljem formiranja svesti o važnosti zaštite životne sredine. Predavanja s raznim pristupom koja se odnose na formiranje ponašanja, svesti o sistemu vrednosti, kao i  proširivanje emocionalnog odnosa i ponašanja prema životnoj sredini obezbedila su za nadolazeću generaciju informacije koje su neophodne za zaštitu i očuvanje životne sredine, oblike ponašanja i modele za život koji se mogu primenjivati u svakodnevnom životu.
Ovaj projekat je priključen uz još pet stručnih izložbi Javnog društva koje su održane između septembra i januara 2005. godine.
Davalac podrške/Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke i Kraljevine Holandije
Dobijeni iznos podrške: 830.000 Ft

Naziv projekta: Evropska unija ovde i preko – ekonomski razvoj U AP Vojvodini
Godina: 2005-2006
Vremenski period realizacije: 9 meseci
Cilj projekta: Projekat se sastoji od intenzivne serije manifestacija tokom četiri meseca. Na tim stručnim izložbama pružiće se mogućnost preduzećima koja funkcionišu u određenoj oblasti  da se predstave, te na taj način stvore osnov za mogućnost za realizaciju daljih oblika saradnje, takođe je na konferencijama i sastancima poslovnih ljudi koji se organizuju uz blokove stručnih izložbi, te je došlo do razmene tržišnih informacija koje se mogu koristiti u određenim oblastima.
Oblasti stručnih izložbi: Poljoprivreda – prehrambena industrija – bezbedna hrana, putovanje – turizam, politika bezbednosti – tehnika bezbednosti, informatičko društvo, zdravstvo.
Davalac podrške/Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske
Dobijeni iznos podrške: 18.684.624 Ft

Naziv projekta: Evropska unija ovde i preko –  Stručni sajmovi i serija konferencija u pograničnoj oblasti
Phare CBC 2003 Program za ekonomski razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Rumunije

Godina: 2005-2006
Vremenski period realizacije: 15 meseci
Cilj projekta: Ovaj projekat je obuhvatio programe velikih razmera s ciljem prekograničnog razvoja privrede na mađarsko-rumunskoj teritoriji, u okviru Evroregije DKMT – odnosno učešćem na izložbama i pratećim manifestacijama, odabranih na osnovu prethodne procene potreba ojačana je saradnja na pograničnim teritorijama, na tržištu, putem proširivanja poslovnih veza među preduzećima, te predajom iskustava stečenih prilikom procesa pridruživanja Evropskoj uniji
Oblasti stručnih izložbi: Poljoprivreda – prehrambena industrija – bezbedna hrana, putovanje – turizam, politika bezbednosti – tehnika bezbednosti, informatičko društvo, zdravstvo.
Davalac podrške/Izvor: Evropska unija – Pred-priključni fondovi, Mađarska
Dobijeni iznos podrške: 58.879.436 Ft

Naziv projekta: Studija i razmena iskustava o poboljšanju kvaliteta vode za piće
Phare CBC 2003 Program za ekonomski razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije i Crne Gore

Godina: 2005-2006
Vremenski period realizacije: 12 meseci
Cilj projekta: Cilj projekta je izrada studije o poboljšanju kvaliteta vode za piće metodom prenosa iskustava iz operativnog programa Del-alfelda u Mađarskoj u Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, kao i razvoj saradnje između regija u oblasti prirode i zaštite životne sredine, odnosno poboljšanje kvaliteta života vojvođanskog stanovništva, obezbeđivanjem osnovnih kriterijuma kvaliteta vode za piće.
Davalac podrške/Izvor: Evropska unija – Pred-priključni fondovi Mađarska
Dobijeni iznos podrške: 10.451.535 Ft

Naziv projekta: Formiranje tematskih grupa turističkih destinacija u Evroregiji DKMT
INTERREG IIIA – Prekogranični program saradnje

Godina: 2006-2007
Vremenski period realizacije: 16 meseci
Cilj projekta: U ovom projektu razvijeni su zajednički turistički paketi za dominantne turističke pravce u Evroregiji DKMT (četiri tematike: secesija, velnes, folklor, industrijski objekti muzejske vrednosti), na takav način će se specifične ponude sa susednih teritorija pojaviti kao celina, u saradnji sa samoupravom, sferom preduzetništva u oblasti turizma, formiranjem sveobuhvatne baze podataka o turističkom potencijalu tematskih destinacija.
Davalac podrške/Izvor: Evropska unija – ERFA, Mađarska - OTH
Dobijeni iznos podrške: 31.998.903 Ft

Naziv projekta: ERIC – Informacioni centar u Evroregiji
INTERREG IIIA – Prekogranični program saradnje

Godina: 2006-2008
Vremenski period realizacije: 24 meseca
Cilj projekta: Ovaj projekat je doprineo višejezičnoj komunikaciji u Evroregiji DKMT, s ciljem stvaranja baze podataka o dostupnoj materiji i potencijalu, s ciljem doprinosa evroregionalnim, integrativnim i inovativnim nastojanjima, kao i da sopstvenim sredstvima doprinese procesima stabilizacije i integracije u EU.
Davalac podrške/Izvor: Evropska unija – ERFA Mađarska - OTH
Dobijeni iznos podrške: 64.797.553 Ft

Naziv projekta: Bezbednost bez granica
Godina: 2007
Vremenski period realizacije: 7 meseci
Cilj projekta: Glavni cilj projekta pod naslovom „Bezbednost bez granica” – ostvaren podrškom Evropske Komisije, Akcionog programa za zaštitu građana u EU – bio je da se obezbede osnovi za analizu prekograničnog rizika i menadžmenta u okviru radionice koja daje mogućnost saradnje i uspostavljanja kontakta među stručnjacima. Teme projekta i radionice bili su glavni izvori opasnosti koje prete stanovništvu na teritoriji Evroregije DKMT, kao što su poplave, opasne materije i čuvanje opasnih materija, nezgode na radu, kao i epidemije, s posebnim osvrtom na ptičji grip.
Davalac podrške/Izvor: Evropska Komisija Direkcija za zaštitu životne sredine
Dobijeni iznos podrške: 24.439 evra

Naziv projekta: Uspostavljanje Akcione grupe s ciljem zajedničkog delovanja protiv izazova poplava
INTERREG IIIA – Prekogranični program saradnje

Godina: 2007-2008
Vremenski period realizacije: 12 meseci
Cilj projekta: Cilj projekta bio je da se stvore svi tehnički i humani uslovi koji doprinose prevenciji poplava, odnosno koji su neophodni za obezbeđivanje dopunskih usluga u vezi sa zaštitom od poplava, kao što su informisanje, spasavanje, smeštaj. Projekat je stvorio mogućnosti za formiranje prekogranične saradnje u oblasti prevencije, intervencije i uspostavljanja normalnog stanja.
Davalac podrške/Izvor: Evropska unija – ERFA, Republika Mađarska - OTH
Dobijeni iznos podrške: 73.865.787 Ft

Naziv projekta: Zdravstveno osiguranje bez granica
INTERREG IIIA – Prekogranični program saradnje

Godina: 2007-2008
Vremenski period realizacije: 12 meseci
Cilj projekta: Dugoročni cilj projekta je ostvarivanje prekograničnog zdravstvenog zbrinjavanja u Evroregiji DKMT za ambulantno i za bolničko lečenje – obezbeđivanjem obračuna među fondovima za osiguranje međudržavnim finansiranjem.
Neposredni cilj projekta je izrada osnovnih studija za potpunu procenu karakteristika zdravstvenih institucija u Evroregiji DKMT, mogućnosti saradnje među finansijerima zdravstva, te na osnovu podataka izraditi model koji bi bio pogodan za uspostavljanje kartice zdravstvenog osiguranja koja bi važila u Evroregiji DKMT.
Davalac podrške/Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Mađarske
Dobijeni iznos podrške: 11.858.334 Ft

Naziv projekta: Evropa bez granica
Godina: 2007
Vremenski period realizacije: 2 meseca
Cilj projekta: Potpisivanjem Šengenskog ugovora od strane Mađarske u evroregiji su stupili na snagu drugi propisi na pograničnoj etapi između Mađarske i Srbije, kao i na pograničnoj etapi između Mađarske i Rumunije. Cilj projekta je bio da državljanima/preduzetnicima u regionu, kao i zainteresovanima koji prolaze u tranzitnom saobraćaju prokaže na zanimljiv način izmenjene propise. Informisanje u interaktivnom obliku ostvareno je razvijanjem online programom igrica. Sistem, nakon obrade unetih podataka zainteresovanima vizuelno, figurama prikazuje proces koji se odvija na šengenskoj granici.
Davalac podrške/Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Mađarske
Dobijeni iznos podrške: 1.498.000 Ft

Naziv projekta: Podrška civilnim organizacijama koje pomažu sprovođenje vladine strategije za podršku civilnim organizacijama koje se bave negom odnosa sa mađarskim življem
Godina: 2008-2009
Vremenski period realizacije: 5 meseci
Cilj projekta: Cilj projekta bio je organizovanje radionica, kako bi pozvani stručnjaci i zainteresovani izradili aplikacije u prioritetima formulisanim prekograničnim programom saradnje IPA između Mađarske i Srbije za 2007-2013. godinu.
Davalac podrške/Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Mađarske
Dobijeni iznos podrške: 1.230.000 Ft

Naziv projekta: Elaboration of a detailed feasibility study concerning Szeged-Röszke-Horgoš-Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line (DKMT railway)
Godina: 2010-2011
Vremenski period realizacije: 18 meseci
Cilj projekta: Neposredni cilj projekta bio je izrada studije o izvodljivosti za revitalizaciju železničke pruge Szeged-Röszke(HU)-Horgoš-Subotica(SRB)-Csikéria-Bácsalmás-Baja.
Davalac podrške/Izvor: Prekogranični program saradnje IPA Mađarska-Srbija od 2007. do 2013. godine
Dobijeni iznos podrške: 293.988,87 evra

Naziv projekta: Zajednička priprema za poplave - Common preparation for floods (DKMT floods)
Godina: 2010–2011
Vremenski period realizacije: 15 meseci
Cilj projekta: Sveobuhvatni cilj projekta je doprinos održivom razvoju pogranične teritorije u oblasti pripreme odbrane protiv poplava, realizacijom u praksi zajedničkim organizovanjem obuka
Neposredan cilj projekta je priprema i obuka stanovništva u pograničnoj oblasti koja je izložena istim opasnostima, zaposlenih u samoupravama, snagama koje se angažuju za reakciju u situacijama opasnosti od poplava, za učešće u odbrani, za propise kojih se moraju pridržavati: priprema stanovništva (pedagoga, mladih), priprema članova samouprava zaduženih za zaštitu od poplava, priprema DKMT Rescue Team-a i organizovanje zajedničkih vežbi.
Prekogranični program saradnje IPA Mađarska-Srbija od 2007. do 2013. godine
Davalac podrške/Izvor: Prekogranični program saradnje IPA Mađarska-Srbija od 2007. do 2013. godine
Dobijeni iznos podrške: 364.230,41 evra

Naziv projekta: Egészségedre, Živeli (Tasty DKMT)
Godina: 2010–2011
Vremenski period realizacije: 18 meseci
Cilj projekta: Projekat se bavi gastronomijom u Evroregiji DKMT, organizacijom festivala, manifestacija u vezi sa 3. tematikom: pivo, kadarka, rakija.
Sveobuhvatni cilj projekta je razvoj turističke konkurentnosti pogranične oblasti, te njeno uključivanje u međunarodne tokove turizma.
Davalac podrške/Izvor: Prekogranični program saradnje IPA Mađarska-Srbija od 2007. do 2013. godine
Dobijeni iznos podrške: 110.762,72 evra

Naziv projekta: ERNA – EuroRegional NewsAggregator
Godina: 2011-2012
Vremenski period realizacije: 18 meseci
Cilj projekta: Glavni cilj projekta je da se stanovništvu ponude informacije koje naglašavaju karakter cross-border, te bi na taj način ciljne grupe došle do vesti koje su u neposrednoj vezi s njihovom okolinom, bez obzira na geografske granice.
Putem realizacije delatnosti projekta – formiranje višejezičkih agregatora vesti, na mađarskoj i rumunskoj strani objavljivanje u štampanim medijima i informisanje neposrednih ciljnih grupa – informacije iz pogranične oblasti pojavljuju se integrisano, obezbeđujući trenutnu i lakšu dostupnost za zainteresovane.
Davalac podrške/Izvor: Prekogranični program saradnje Mađarska-Rumunija
Dobijeni iznos podrške: 226.483,04 evra

Naziv projekta: Putevi i doživljaji bez granica u Evroregiji DKMT
Godina: 2011-2012
Vremenski period realizacije: 21 mesec
Cilj projekta: Glavni cilj projekta Putevi i doživljaji bez granica u Evroregiji DKMT je formiranje tematskih destinacija preko dve granice. U projektu se razvijaju zajednički turistički paketi u vezi sa dominantnim turističkim pravcima, na osnovu puteva vina i gastronomije i istorijske tematike, te se na taj način specifične ponude pojavljuju kao jedinstvo.
Davalac podrške/Izvor: Prekogranični program saradnje Mađarska-Rumunija
Dobijeni iznos podrške: 150.321,61 evra

Naziv projekta: SCULTBORD – Spreading CULTure on BORDer Regions
Godina: 2010-2012
Vremenski period realizacije: 24 meseca
Cilj projekta: Da se doprinese formiranju evropske dimenzije obrazovanja odraslih putem evropske saradnje. Putem poboljšanja kvaliteta i dostupnosti obrazovanja odraslih program doprinosi da odrasli učenik postane vredan aktivni član društva, da mu se šire saznanja o drugim kulturama, da mu se popravi kvalitet života i da mu se poprave šanse na tržištu rada.
Kulturne i jezičke razlike u pograničnim oblastima koče integraciju. U ovim regijama naročito je važno poznavanje jezika i kulture susedne teritorije, ne samo za mlade, već i za odrasle. Članovi partnerstva koji učestvuju u projektu naglašavaju važnost razmene iskustva i načina saradnje.
Davalac podrške/Izvor: Grundtvig
Dobijeni iznos podrške: 16.000 evra

Naziv projekta: ULYSSES
Godina: 2010-2012
Vremenski period realizacije: 22 meseca
Cilj projekta: 6 sveobuhvatnih, multitematskih analiza u vezi sa 6 regija, 7 podataka/činjenica za ostale oblasti. Oblasti primenjenih istraživanja: prekogranični policentrični razvoj i odnos selo – grad u pograničnoj oblasti; dostupnost i mogućnost povezivanja pograničnih oblasti sa postojećim transevropskim koridorima i modernim infrastrukturama; dejstvo demografskih promena; rezultati pograničnih oblasti u pogledu Strategije 2020 Lisaboni/Evropa; rezultati pograničnih oblasti u pogledu Strategije Geteborg.
Davalac podrške/Izvor: ESPON
Dobijeni iznos podrške: -

Naziv projekta: Musempass
Godina: 2012-2013
Vremenski period realizacije: 16 meseci
Cilj projekta: Sveobuhvatni cilj projekta je s jedne strane da bolje upozna istoriju, kulturu, tradicije jedni drugih tako što bi prepoznali mogućnosti koje pružaju muzeji i izložbe, a dalji ciljevi su kako bi se obezbedile informacije stranim turistima o tome gde se preko granice tačno nalazi neko uzbudljivo mesto izložbe, na taj način doprinoseći povećanju broja noćenja i povećanja broja turista koji dolaze sa druge strane granice. Poseban cilj projekta je da se stvore uslovi za saradnju u vezi sa mapiranjem muzeja i prostora za izložbe, te da se nakon toga formira zajednički „museumpass”.
Davalac podrške/Izvor: Prekogranični program saradnje IPA Mađarska-Srbija od 2007. do 2013. godine
Dobijeni iznos podrške: 214.190 evra

Naziv projekta: Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line
Godina: 2013-2014
Vremenski period realizacije: 18 meseci
Cilj projekta: Cilj projekta je realizacija dalje faze planiranja železničke pruge Szeged-Röszke(HU)-Horgoš-Subotica(SRB)-Csikéria-Bácsalmás-Baja. Izrada plana sa dozvolama za železničku liniju Szeged-Röszke(HU)-Horgoš-Subotica(SRB); Osnovna dokumentacija za liniju Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja koja obuhvata izmene planova regulacije; Studija o uticaju na životnu sredinu železničke pruge Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja.
Davalac podrške/Izvor: Prekogranični program saradnje IPA Mađarska-Srbija od 2007. do 2013. godine
Dobijeni iznos podrške: 1.649.733 evra

Naziv projekta: Uspostavljanje mađarsko – srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi - Across the Tisa
Godina: 2013-2015
Vremenski period realizacije: 26 meseci
Cilj projekta: Sveobuhvatni cilj projekta je bio da se izgrade i sa mađarske i sa srpske strane infrastrukturni objekti koji su neophodni za obezbeđenje rečnog graničnog prelaza i za smeštaj davalaca usluga. Bio je veoma otežan granični prelaz na Tisi što otežava razvoj naselja koja se nalaze na obali reke i u ekonomskom i u društvenom smislu. Razvoj pristaništva, kao i plovila, planirani u projektu, omogućuju razvoj putničkog i teretnog saobraća na Tisi, a samim tim i na Dunavu, na taj način će se pokrenuti transport robe i špedicija, odnosno otvaraju se nove perspektive za turizam.
Davalac podrške/Izvor: Program saradnje IPA Mađarska-Srbija od 2007. do 2013. godine
Dobijeni iznos podrške: 1.596.298 evra

 

Vojvođanski Metalski Klaster – VMC

 

Projekat ”Vojvodina Metal Cluster - VMC finansiran je iz tehničke pomoći Evropske Unije, kroz Regionalni društveno-ekonomski program RDEPR2.

Naziv projekta: Vojvodina Metal Cluster – VMC/Vojvođanski Metalski Klaster–VMC
    
Vrednost projekta: 862.006 EUR
    
Izvori finansiranja: 85,81 % bespovratna sredstva EU (739.687 EUR), 14,19 % sopstvena sredstva partnera (122.319 EUR)
    
Trajanje projekta: 24 mes.(mart 2011.-mart 2013.)
    

    Projektni partneri :

 1. Opština Temerin – Lider partner (LP)
 2. Pokrajinski sekretarijat za privredu
 3. Pokrajinski sekretarijat za međureg. saradnju i LS
 4. Univerzitet Novi Sad – Fakultet tehničkih nauka
 5. Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre, Udine, Italija (Inovacioni centar italijanskog regiona Friuli Venezia Giulia)
 6. Opština Stara Pazova
 7. Metalski klaster Srema – MEMOS
 8. Opšte udruženje preduzetnika ADA


    Projekat podržali :

 • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 • Privredna komora Vojvodine
 • VIP fond (Fond za promociju investicija Vojvodine)
 • Regionalni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju Novi Sad


Kljucne aktivnosti

 1. Podrška kompanijama - povećanje konkurentnosti izvoza i zapošljavanja
 2. Internacionalizacija, PR i marketing
 3. Javno zagovaranje i doprinos javnim politikama
 4. Uspostavljanje VMC
 5. Razvoj i propulzivnost VMC
Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: